VIDEO - The Kavanaugh Showdown | The Ben Shapiro Show Ep. 624 - YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=idPr8rfE3hk&feature=youtu.be