VIDEO - Brain Freeze: Joe Biden Mixes Up Wife Jill with His Sister - YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=98nNoYqZtgU&feature=youtu.be